Մասնագիտությունը տարվում է միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով՝ լրիվ միջնակարգ կրթության հիմքի վրա  և հիմնական կրթական ծրագրով՝ 9-ամյա կրթության հիմքի վրա:

Պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտին շնորհվում է

<<Տեխնիկ՝ գյուղատնտեսության մեքենայացման>>   որակավորում:

Միջին մասնագիտական կրթության <<Գյուղատնտեսության մեքենայացում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը քոլեջում իրականացվում է առկա  ձևով: Միջնակարգ/լրիվ կրթության հիմքի վրա, ուսումնառության ժամկետը  2  տարի է, հիմնական կրթության հիմքի վրա՝  3տարի :