Գորիսի պրոֆ. Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի

2019-20ուս. տարվա համար,

 հեռակա  ուսուցմամբ,

կատարվում է ընդունելություն՝ միջնակարգ կրթության հիմքի վրա, հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

  1. Հաշվապահական հաշվառում/որակավորումը՝ հաշվապահ/- վճարովի՝ 10տեղ, ուսման վճարը՝ 80000դրամ, տևող.ը՝ 3տարի
  2. Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում՝ տեխնիկ-կարգավար/-վճարովի՝ 10տեղ,  ուսման վճարը՝80000դր.,ուսման տևող.-ը՝ 3,5տարի

Դիմորդը՝ քոլեջի ընդունող հանձնաժողովին անձամբ, իսկ  անչափահաս լինելու դեպքում՝ օրինական ներկայացուցչի հետ, պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը.

1.  դիմում,    2.  4 լուսանկար, 3X4 չափսի,    3. Կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը կամ պատճենը՝ նոտարական հաստատումով, 4. Անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ անձնագիր կամ ծննդյան վկայական, 5. Կցագրման վկայական/զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից՝ համապատասխան նշումով, 1000դրամ/անապահով ընտանիքների դիմորդների  համար գործում է զեղչային համակարգ/ընդունելության գործընթացի կազմակերպման և անցկացման համար:Քոլեջի ընդունելությունը հեռակա բաժնի բոլոր մասնագիտությունների համար,  վճարովի հիմունքներով՝ առանց ընդունելության քննությունների՝ հարցազրույցով է: Փաստաթղթերի ընդունելությունը մինչև նոյեմբերի 25-ն  է, ամեն օր, բացի՝ շաբաթ և կիրակի օրերից, ժամը 900-1700:    Հասցեն՝  ք. Գորիս, Առաքելյան 32: Հեռախոս՝   0284-2-21-47,  0284-2-06-48,    099-33-07-37:  

Կատարվում է ընդունելություն ,,Տրակտորիստ-մեքենավարների,, կարճաժամկետ կուրսերում, ուսման վճարը՝ 30000դրամ:

Կատարվում է ընդունելություն ,,Պանրագործություն,, կարճաժամկետ կուրսերում, ուսման վճարը՝ 20000դրամ:

ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *