ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ»  ՊՈԱԿ-ում առցանց կրթական գործընթացն ավարտվեց,  որն ըստ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանի, իրականացվում էր  2020թ մարտի 20-ից։ 12 շաբաթ շարունակ քոլեջի դասախոսները արել են հնարավորինս՝  հեռավար ուսուցումն առավել արդյունավետ և հասանելի դարձնելու նպատակով, օգտագործելով տեղեկատվական ու հաղորդակցման ժամանակակից տեխնոլոգիաները։

Այս 12 շաբաթների ընթացքում  առաջնորդվել ենք ուսումնական պլաններում նախատեսված  ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցով, որի հիման վրա կազմվել է դասացուցակները։ Յուրաքանչյուր շաբաթ ԳՊԳՔ-ի բոլոր դասախոսները  կրթական առցանց գործընթացը հիմնականում իրականացրել են «Zoom», «Gmail.com», «Skype», «VIBER», «WatsApp», «Messenger», էլեկտրոնային փոստ կապերով։ Ժամանակ առ ժամանակ առցանց դասին միացել են  ուսումնական մասի ղեկավարը և ամբիոնի վարիչները, նրանց  անմիջական հսկողությամբ իրականացվող դասերից հետո կատարվել են քննարկումներ։ Կան բացթողումներ կապված  ուսանողների հաղորդակցման  տեխնոլոգիաներ   ունենալու հետ։

Շատ հետաքրքիր  էր նաև կազմակերպվող «Հանրային դաս» հեռարձակվող եթերը, որին հետևում են նաև մեր հանրակրթական առարկաներ պարապող դասախոսները,  ուսանողներին հորդորելով և պարտադրելով  դիտել: Քոլեջում անցկացվող հաջորդ հերթական  դասերի ժամանակ կատարվել են առաջացած հարցերի քննարկումներ։

Ըստ նախնական աշխատանքային պլանների և ժամանակացույցի,   ավարտական կուրսերը պետք է ունենային կարճ ուսումնական տեսական  շաբաթներ,11-13-րդ շաբաթներում/ապրիլ ամսվա ընթացքում/  ավարտեին   «Անասնաբուժություն», «Գյուղատնտեսության մեքենայացում», «Մենեջմենթ», «Հաշվապահական  հաշվառում»  ավարտական կուրսերը ու անցնեին  արտադրական և նախաավարտական պրակտիկայի։ Բոլորս էլ գիտենք պրակտիկայի կարևորությունը, որն  ուղղված  է ուսանողի տեսական և գործնական գիտելիքների ամրապնդմանն ու զարգացմանը,որի միջոցով  ուսանողները   ձեռք են  բերում  գործնական հմտություններ և կարողություններ: Բայց ցավով պետք է նշեմ, որ հնարավոր չէր այն իրականացնել կազմակերպություններում ՝   կնքած պայմանագրերի համաձայն։

Սակայն  այդ առումով ուրախալին այն է ,որ 2019-2020 ուս.տավա առաջին կիսամյակի պրակտիկաների ծրագիրը շատ հագեցած է  եղել, բացի Գորիսի տարածաշրջանի  համայնքների կազմակերպությունների հետ կնքած պրակտիկայի պայմանագրերից, պրակտիկա է կազմակերպվել նաև հանրապետության այլ վայրերում։ «Անասնաբուժություն» և «Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա», «Մենեջմենթ» և «Հաշվապահական հաշվառում»մասնագիտությունների կուրսերից ընտրվել  են  խմբեր և  պրակտիկան անց կացրել Ագրարային համալսարանի կլինիկայում, Վանաձորի և Ստեփանավանի  կաթնամթերքի արտադրամասում: Ուսանողական որոշ խմբեր մասնակցել են  Ամերիկյան դեսպանատան կազմակերպած  ուսուցողական ծրագրերին։ Իսկ  առցանց ՝անասնաբուժության պրակտիկայի առումով միայն հնարավորություն է ընձեռնվել գյուղաբնակ ուսանողների հետ աշխատել, որոնք ունեն  անասուններ:  Դասախոսներ  Ա. Հայրապետյանը, Է. Թոխսանցը, Մ. Չերքեզյանը անընդհատ կապի մեջ են եղել նշված ուսանողների հետ:  Իսկ  վերը նշված մասնագիտությունների պրակտիկայի մասով  կարելի է ասել շատ դժվար խնդրի առաջ են կանգնել պրակտիկայի մասնագետները։

«Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության դասախոսները,՝Եկամուտների և ծախսերի հաշվառում( Ա․Գրիգորյան),Հիմնական միջոցների հաշվառում (Ս․Հովսեփյան), Սեփական կապիտալ(Ա․Գրիգորյան), , Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման և վարման ընթացակարգերը(Մ․Մնացականյան)  գործնական աշխատանքներ են հանձնարարել նշված մոդուլներից և վերոնշյալ   տեղեկատվական ու հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կապերով աշխատել ուսանողների հետ, և վերջնաարդյունքում ներկայացնել ֆինանսական հաշվետվություններ, լրացրել էլեկտրոնային հավետվության ձևերը,կատարել էլ․փոստի միջոցով  ուղարկված դրամական վճարումների, մուտքերի, ֆինանսական այլ գործառույթներին վերաբերվող  փաստաթղթերի ճշգրտության ստուգում:

Նման ձևով «Մենեջմենթ» մասնագիտության դասախոսները, Առևտրային գործունեության կառավարում, Նյութական  և ինֆորմացիոն հոսքերի կառավարումն առևտրի կազմակերպություններում/լոգիստիկա/․(Ժ․Առստամյան),

 Աշխատակազմի կառավարում, Ղեկավարման հմտություններ (Ռ․ Խուրշուդյան) պահանջել են ներկայացրել   կառավարման  պլան և էլեկտրոնայինտարբերակով աշխատել իրենց հետ։Նույնը՝  «Ձեռներեցություն» մոդուլի դասախոսները՝ Գ․Ադունց , Մ․Ղազարյան , աշխատել են Գործարար ծրագիր/ բիզնես պլան/  կազմել տարբեր բնագավառների համար, կանգ առնելով  Բիզնես-ում ներառված են այն բոլոր քայլերի վրա, որոնք հիմք են դառնալու բիզնեսի առաջխաղացման համար,  հստակ գիտակցեն բիզնես-գաղափարի առավելություններն ու թերությունները, կարողանան հաշվարկել ճիշտ եկամուտները։

  • 05.06.2020թ․
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *