ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գորիսի պրոֆ. Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի 2020թ.-ի
ընդունելության համար,

Առկա ուսուցմամբ, կատարվում է ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
I. Լրիվ միջնակարգ կրթության հիմքի վրա՝ ուսման տևողությունը երկու տարի/1-ին 3 մասնագիտությունների համար/
1. Մենեջմենթ՝/որակավորումը՝ մենեջեր՝ առևտրի/-պետ.պատվերով, անվճար` 2տեղ, վճարովի՝ 13տեղ, ուսմ. վճարը մեկ տարվա հ.՝ 80000դրամ
2. Գյուղատնտեսության մեքենայացում/որակավորումը-տեխնիկ՝գյուղ.մեքենայացման/-պետ.պատվերով, անվճար` 7տեղ, վճարովի՝ 8տեղ, ուսման վճարը մեկ տարվա համար՝ 80000դրամ
3. Հաշվապահական հաշվառում/որակավորումը՝ հաշվապահ/-պետ.պատվերով, անվճար` 5տեղ, վճարովի՝ 10տեղ, ուսման վճարը մեկ տարվա համար՝ 80000դրամ
4. Անասնաբուժություն/որակավորումը՝ կրտսեր անասնաբույժ/- անվճար` 7տեղ, վճարովի՝ 8տեղ, ուսման վճարը մեկ տարվա հ.՝ 80000դր.,ուսման տևող.-ը՝ 3տարի
5. Կաթի, կաթնամթերքի տեխնոլոգիա/որակավորումը՝տեխնոլոգ կաթի, կաթնամթերքի արտադրության- պետ.պատվերով, անվճար` 7տեղ, վճարովի՝ 8տեղ, ուսման վճարը մեկ տարվա հ.՝ 80000դրամ, ուսման տևող.՝ 2տարի 6ամիս:
Կրթաթոշակները վերը նշված բաժիններում՝ 4750դրամ:
II .Հիմնական ընդհանուր կրթության / 9-ամյա/ հիմքի վրա.
1. Գյուղմեքենայացում/որակ.-ը-տեխնիկ՝ գյուղ.մեքենայացման/-պետ.պատվերով՝ անվճար 15տեղ, ուսման տևող.-ը՝ 3տարի
2. Անասնաբուժություն/որակավորումը՝ կրտսեր անասնաբույժ/-պետ.պատվերով՝ անվճար 11տեղ, վճարովի՝ 4տեղ, ուսման տևողությունը՝ 4տարի, ուսման վճարը մեկ տարվա համար՝ 80000դրամ
3. Կաթի, կաթնամթերքի տեխնոլոգիա/որակավորումը-տեխնոլոգ կաթի, կաթնամթերքի արտադրության- պետ.պատվերով՝ անվճար 11տեղ, վճարովի՝ 9 տեղ, ուսման տևող.՝ 3տարի 6ամիս, ուսման վճարը մեկ տարվա համար՝ 80000դրամ:
Կրթաթոշակները վերը նշված բաժիններում՝ 4750դրամ:
Նախնական մասնագիտական/արհեստագործական կրթության բաժին՝ հիմնական կրթության հիմքի վրա.
1. Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում/որակավորումը՝ տրակտորիստ-մեքենավար/ պետական պատվերով՝ անվճար 18տեղ, վճարովի՝ 2տեղ, ուսման վճարը՝ 80000դրամ, կրթաթոշակը՝ 4650դրամ: Ուսման տևողությունը՝ 3տարի:
: Առկա ուսուցման մրցույթին մասնակցելու համար ընդունելության դիմումներն ու փաստաթղթերը ընդունվում են առցանց եղանակով, կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում ընդունելության պայմանների վերաբերյալ հայտարարության հրապարակման օրվանից սկսած մինչև օգոստոսի 15-ը ժամը 18.00-ն՝ ներառյալ: Հեռակա ուսուցման համար՝ մինչև նոյեմբերի 25-ը ժամը 18.00-ն՝ ներառյալ: դիմորդը պետք է էլեկտրոնային համապատասխան հարթակում ներմուծի հետևյալ փաստաթղթերը.1. դիմում,2. լուսանկար, 3X 4չափսի, 3Կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը կամ պատճենը՝ նոտարական հաստատումով, 4. Անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ անձնագիր կամ ծննդյան վկայական, մինչև 16տարեկան դիմորդի համար/զին.հաշվ. վկայական կամ զին. հաշվ. Վկայական կամ գրքույկ, անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական…/5. Կցագրման վկայական/զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից՝ համապատասխան նշումով, ուսումնական հաստատության հաշվեհամարին փոխանցված 1000դրամ գումարի անդորրագրի պատճենը:Քոլեջի ընդունելությունը բոլոր մասնագիտությունների համար, անվճար և վճարովի հիմունքներով՝ առանց ընդունելության քննությունների, անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում մրցույթն իրականացվում է օգոստոսի -19-ին: Հասցեն՝ ք.Գորիս , Առաքելյան 32: Հեռախոս՝ 0284-2-21-47, 0284-2-06-48, 099-33-07-37: ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *