This serves as a short description that should include information which is not contained in initial questions that you answer upon registration. Most members don’t write a too lengthy description, however, the field can’t be empty, so there are a couple of sentences or keywords to highlight user’s interests and describe them as best as possible. Which means both sites are more suitable for occasional dating than actually finding someone for the long-term. OKC appeals to younger crowds, usually in their 20s or early 30s.

I’M A Woman, Take Me To The Site For Women!

 • Also, the app has a ton of features with zero explanation.
 • I had no idea what this means or how to "extra like" women until I stumbled on it while testing the app (It’s part of the Meet feature).
 • This one of a kind tool has tons of information you can use to increase your dating prospects.
 • This one of a kind tool has tons of information you can use toincrease your dating prospects.
 • Quickly measure the strengths and weaknesses of each dating app.

I Decided It Was Time For A Change

If you head over to Sitejabber, you’ll read more of the same, plus tons of recounts of people getting scammed out of their money by other users and bots. The user reviews speak for themselves; this should not be your go-to dating app. One cool thing about Zoosk is that in the carousel you can scroll through profiles and swipe for yes, no, or maybe. We like the maybe feature because it honestly can be hard to tell if you’re going to like someone based solely on a quick first impression. Both people will have to swipe right on each other for it to be a match, and from there, the woman will have to initiate things.

POF is more popular among those who were around during its time of glory, and who are now in their 30s or above. POF also has all the features you’d expect from a dating site, but it seems a bit scarcer in free features it offers. Sure, it’s quite hard to find a match without a bio, but you can edit this part at a later time if you’re in a hurry to see what the pond has to offer. Choosing a dating site is rather easy when you compare different services. Such local hook up sites as a free and paid site, or a desktop site and an app.

Tinder

They aren’t readily available to people using the service for free. Dating in your 20s and 30s is a far cry from dating when you’re in your 50s or older, which is something that OurTime.com understands well. Sorting out matches is as simple as filtering your age group, narrowing the search by city, and delving into one of the many communities the site has.

While you may want to join the senior singles community, there are other groups as well – such as divorced, Christian, gay singles, single parents, and more. “If sending messages had a price or you could send only a fixed number per day, people you contact online would know you had to give up something to do so, which would incentivize better behavior,” he says. At the same time, you shouldn’t write off a site just because it’s free. Even Tinder, despite its reputation for attracting users seeking causal romance, may deserve a more open mind. App Store reviews mention poor design, horrible customer service experiences, and bad user experience.

You even have the option to filter by profession if that’s important to you. EliteSingles has a few different ways to find potential matches to make sure you’re truly able to find someone you’ll click with. SilverSingles is a dating site exclusively for people 50 years or older, but don’t get turned off by it’s name. Because the number is limited, you have to be more thoughtful about who you like if you’re not paying, which will hopefully lead to more compatible matches. You will see when someone has liked you, so you aren’t left guessing or wondering.

Matches expire after 24 hours, which is supposed to encourage people to actually start conversations instead of just sitting on a queue full of people waiting. Bumble has a pretty laid back environment and profiles feature a quippy bio that you write. You won’t have to take a super long compatibility quiz to get started. Bumble’s setup is conducive to getting conversations started instead of letting matches sit idle for weeks. To begin, you’ll take a personality test and then you’ll start receiving three to seven daily matches based on your test and preferences you set yourself.

If you’re sick of hookup apps but aren’t looking for something as serious as eharmony, Hinge is a happy medium. Premium A-List has all of those features plus you get an automatic boost to get your profile seen during prime time and you can see everyone’s public answers to their questions. OkCupid is definitely more of a liberal leaning dating app, so you might not find what you’re looking for if you identify as conservative. The compatibility questions are thought provoking and tend to lead to engaging conversations about political issues or world views, but also your favorite TV shows and types of music.

The app asks you questions about topics you care about, like whether you’d consider yourself a feminist. It connects you with people who have similar values and interests as you to help find someone you’re truly compatible with. OkCupid boasts that the site makes more than 91 million connections every year, but that’s not the only reason it’s one of our top picks. It’s one of the most inclusive dating platforms out there.

Գորիսի պետական գյուղատնտեական  քոլեջի  աշխատակիցները <<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամի <<Մենք ենք, մեր սահմանները. բոլորս Արցախի համար>> դրամահավաքի շրջանակներում հատկացրել են 100.000 դրամ՝ հայոց հզոր բանակին աջակցելու նպատակով:
Քոլեջի անձնակազմի հայրենասիրական նախաձեռնության գործընթացը շարունակական է:

ՆԱԽԱԲԱՆ

 1. Երկրում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) պայմանավորված համաճարակային իրավիճակից ելնելով՝ ներկա փուլում ուսումնական հաստատություններում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով (այսուհետ` Հաստատություն) ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցմամբ մեկնարկում է 1-ին կուրսի ուսանողների համար սեպտեմբերի 14-ից, իսկ բարձր կուրսերի ուսանողների համար` 2020 թվականի սեպտեմբերի 15-ից:
 2. Սույն ուղեցույցով սահմանված ցուցումները և կանոնները տարածվում են 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի համար (երկրորդ կիսամյակի համար կտրամադրվեն լրացուցիչ ցուցումներ):
 3. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) վարակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով ուսումնական գործընթացը Հաստատությունում իրականացվում է սույն ուղեցույցով սահմանված կանոնների պահպանմամբ:
 4. Ուղեցույցը պարտադիր է բոլոր Հաստատությունների համար՝ անկախ իրավակազմակերպական կամ սեփականության ձևից:
 5. Առողջ և անվտանգ աշխատանքային ու կրթական միջավայր ապահովելու պարտականությունն ամբողջ ծավալով կրում է Հաստատության տնօրենը (ծրագրի ղեկավարը
 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
 2. Յուրաքանչյուր Հաստատությունում սահմանվում է կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) վարակի հսկողության պատասխանատու (այսուհետ՝ Պատասխանատու), ով ի պաշտոնե Հաստատության տնօրենն է:
 3. Սույն ուղեցույցով սահմանված կանոնների պահպանման համար պատասխանատվություն են կրում նաև Հաստատության բոլոր աշխատողները` յուրաքանչյուրն իր մասով։
 4. Պատասխանատուի պահանջների կատարումը պարտադիր է Հաստատության աշխատողների և ուսանողների համար:
 5. Պատասխանատուի կողմից մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 14-ն ընկած ժամանակահատվածում Հաստատության բուժքրոջ ներգրավմամբ (առկայության դեպքում) Հաստատության աշխատակիցներն իրազեկվում են հետևյալի մասին.

ա. կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) առանձնահատկությունները, փոխանցման հնարավոր ուղիները և կանխարգելիչ միջոցառումները՝ առաջնորդվելով Պարետի 2020 թվականի օգոստոսի 18-ի N 253-Ն որոշման հավելված N 22-ով,

բ. անհատական պաշտպանության միջոցների (այսուհետ` ԱՊՄ) կիրառման կանոնները,

գ. ձեռքերի հիգիենան,

դ. շնչառական էթիկան,

ե. կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտանշանների առկայության դեպքում անհրաժեշտ գործողությունները,

զ. սույն ուղեցույցով սահմանված կանոնները:

 • Աշխատողները հրահանգավորվում են կորոնավիրուսային հիվանդության COVID-19-ի ախտանշանների առկայության դեպքում աշխատանքի չհաճախելու և անհապաղ բժշկական օգնության դիմելու մասին:
 • Անհրաժեշտ պարագաներով ապահովումը
 • Հաստատություններն ապահովվում են դիմակների, ձեռքերի մշակման մաշկային հականեխիչների, ախտահանիչ միջոցների` առնվազն 1 շաբաթվա պահուստով: Ձեռքերի և մակերեսների համար ախտահանիչ միջոցները պետք է ունենա ՀՀ առողջապահության նախարարության հրամանով հաստատված կից մեթոդական ուղեցույց և կիրառվեն այդ ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան:
 • Հաստատության տնօրենը օրվա ընթացքում աշխատակազմին և ուսանողներն ըստ անհրաժեշտության ապահովվում է դիմակներով (օրինակ` վնասվելու դեպքում) և ախտահանիչ նյութերով, հեռահար օգտագործման ջերմաչափով՝ առնվազն Հաստատության մուտքերի թվով։
 • Հաստատությունն ապահովվում է նաև անհատական օգտագործման ջերմաչափերով՝ ըստ անհրաժեշտության oգտագործման համար։
 • Միջոցառումների կազմակերպումը
 • Հաստատությունում չի թույլատրվում զանգվածային միջոցառումների իրականացումը (բացառությամբ` ֆիզկուլտուրա առարկային դասավանդմանը և ոլորտային այն մասնագիտությունների դեպքում, որոնց համար նման միջոցառումները համարվում են ուսումնական ծրագրի իրականացման պայման):
 • Լրացուցիչ (կարճաժամկետ) կրթական ծրագրեր կարող են կազմակերպվել միայն առնվազն 1 մետր սոցիալական հեռավորություն ու հակահամաճարակային կանոններ ապահովելու և ուսումնական գործընթացը չխոչընդոտելու դեպքում:
 • Ոչ պետական ուսումնական Հաստատությունների դեպքում կարող են գործել այլ կարգավորումներ՝ խստորեն պահպանելով հակահամաճարակային ընդհանուր կանոնները։
 • Հաստատությունում ժողովների, նիստերի և հավաքների գործընթացը կազմակերպվում է հեռավար եղանակով, դրա անհնարինության դեպքում՝ բացօթյա, դահլիճում կամ միջանցքում, առավելագույնը 20 անձի մասնակցությամբ՝ ապահովելով առնվազն 1 մետր սոցիալական հեռավորություն ու հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը։
 • Անձնակազմի համար կանոններ

1) Անհրաժեշտ է հնարավորինս ձեռնպահ մնալ կորոնավիրուսային ծանր հիվանդության (COVID-19) զարգացման բարձր ռիսկային խմբի աշխատողներին աշխատավայր կանչելուց՝ այդ մասին հավաստիանալով աշխատողի կողմից ներկայացված բժշկական փաստաթղթի հիման վրա, և պահպանելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 186-րդ հոդվածով սահմանված կանոնները: Բարձր ռիսկային խմբի մեջ ներառված են՝

ա. 65 և բարձր տարիքի անձինք,

բ. ընկճված իմունային համակարգ ունեցող անձինք,

գ. քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձինք (շնչառական հիվանդություններ՝ ասթմա, թոքային քրոնիկ հիվանդություն (CՕPD), էմֆիզեմա կամ բրոնխիտ, սրտի քրոնիկ անբավարարություն, երիկամների քրոնիկ հիվանդություն, լյարդի քրոնիկ հիվանդություն (հեպատիտ), քրոնիկ նյարդաբանական հիվանդություն (Պարկինսոնի հիվանդություն, ցրված սկլերոզ (MS), ուղեղային կաթված տարած),

 դ. շաքարային դիաբետ ունեցող անձինք:

 • Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ծանր ընթացքով զարգացման բարձր ռիսկային խմբի աշխատակիցներից (ներառյալ` 65 և բարձր տարիքի աշխատակիցներից` անկախ առողջական վիճակից) կարող են ընտրել՝

ա. աշխատանքի ներկայանալ հատուկ պաշտպանիչ միջոցների կիրառությամբ.

բ. աշխատանքն իրականացնել հեռավար եղանակով, եթե առկա են դրա համար անհրաժեշտ պայմանները.

գ. չներկայանալ աշխատանքի, եթե Հաստատությունում առկա է ոչ ռիսկային խմբի աշխատակից, ով կարող է փոխարինել նրան:

3) Նախորդ կետի իմաստով աշխատանքի չներկայանալու դեպքում մանկավարժի համար դասաբաշխում չի կատարվում: Նրանց աշխատավարձը հաշվարկվում է նախորդ ուսումնական տարվա դասաբաշխմանը համապատասխան, բայց ոչ ավել քան մեկ հաստիքի չափով, այդ թվում՝ պահպանելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 186-րդ հոդվածով սահմանված կանոնները: Ոչ պետական ուսումնական Հաստատությունների դեպքում աշխատավարձի հաշվարկն իրականացվում է Հաստատության որոշմամբ` աշխատանքային օրենսգրքին համաձայն:

4) Անհրաժեշտության դեպքում Հաստատությունը կարող է ներգրավել փոխարինող աշխատողների (մանկավարժ, ուսումնաօժանդակ կամ վարչական):

5)   Հաստատության անձնակազմը Հաստատություն է մուտք գործում դիմակներով:

6) Հաստատությունում գտնվելու ողջ ժամանակահատվածում աշխատողները պարտադիր կրում են դիմակ:

7) Հաստատության մուտքի մոտ կատարվում է աշխատակազմի պարտադիր ջերմաչափում, որի արդյունքները գրանցվում են համապատասխան գրանցամատյանում ըստ Ձև 2-ի, իսկ 37 և ավելի բարձր ջերմություն ունենալու դեպքում արգելվում է մուտքը Հաստատություն:

8) Եթե Հաստատության աշխատողներից որևէ մեկի մոտ նկատվում են սուր շնչառական վարակներին բնորոշ ախտանշաններ, ապա անհապաղ դադարեցվում է վերջինիս աշխատանքը:

5. ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄԸ

 1. Մինչև դասերի սկիզբը՝ նախորդ օրը երեկոյան կամ դասերը սկսելուց առաջ, բոլոր դռները, պատուհանները, սեղանները, աթոռները, գրատախտակները, սանհանգույցները և շփման այլ մակերեսները ախտահանվում են 70-90 % սպիրտային կամ քլորի հիմքով ախտահանիչ միջոցով: Եթե ուսումնական գործընթացը նույն օրվա ընթացքում կազմակերպվում է հերթափոխով, ապա հերթափոխերի միջև սահմանված ընդմիջումը պետք է բավարար լինի ախտահանումն իրականացնելու համար։
 2. Հերթափոխի դեպքում լսարաններում սեղանների, աթոռների, գրատախտակների, դասապրոցեսի ժամանակ օգտագործվող պարագաների ախտահանման գործընթացում կարող են ըստ անհրաժեշտության կամավորության սկզբունքով ներգրավվել տվյալ խմբի սովորողները՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները, որոնք ներկայացված են տվյալ ախտահանիչ միջոցի վերաբերյալ Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցուցում ամրագրված հրահանգով:
 3. Մակերեսներն ախտահանվում են 70-90 % սպիրտային կամ քլորի հիմքով ախտահանիչ միջոցով, որը կիրառվում է համաձայն Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հուլիսի 16-ի թիվ 13-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի 24-րդ կետի և 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրամանի պահանջների։ Ախտահանման վերաբերյալ գրանցումներն իրականացվում  են համաձայն Ձև 3-ի:
 4. Հաստատությունում ապահովվում է պատշաճ բնական օդափոխություն՝ յուրաքանչյուր 2 ժամը մեկ , 8-10 րոպե տևողությամբ:
 5. Հաստատությունում ապահովվում է ձեռքերի լվացման հնարավորություն՝ հոսող սառը ջրով, օճառով:
 6. Հաստատությունում ապահովվում է ալկոհոլի հիմքով ախտահանիչ միջոցներով տարաների հասանելիությունը, այդ թվում՝

ա. հաստատության մուտքի մոտ,

բ. միջանցքներում,

գ. լսարաններում,

դ. դահլիճներում,

ե. դասախոսական և այլ աշխատանքային սենյակներում,

զ. սանհանգույցներում:

 • Հաստատության մուտքի մոտ և միջանցքներում տեղադրվում են ոտնակային կառավարմամբ փակ աղբամաններ հետևյալ մակնշմամբ՝ «Օգտագործված դիմակներ և անձեռոցիկներ», և իրականացվում է ամենօրյա աղբահանություն։

6. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

1) Պետական և ոչ պետական հավատարմագրված Հաստատության ուսումնական պլանը կազմվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի կողմից հաստատված տվյալ մասնագիտության կրթական պետական չափորոշիչի օրինակելի ուսումնական պլանի հիման վրա:

 • Սույն ուղեցույցի 6-րդ կետի 8-րդ ենթակետի պայմանների առկայության դեպքում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է առկա ուսուցմամբ:
 • Սույն ուղեցույցի 6-րդ կետի 8-րդ ենթակետի պայմանների ոչ ամբողջական բավարարելու դեպքում.

ա. առաջին կուրսի ուսանողները հաճախում են Հաստատություն առաջին շաբաթն ամբողջությամբ:

բ. առաջին կուրսի ուսանողները երկրորդ շաբաթից, իսկ բարձր կուրսի ուսանողները (բացառությամբ արվեստի և սպորտի ոլորտի մասնագիտություններով) առաջին շաբաթից հաճախում են ուսումնական Հաստատություն շաբաթական 3 օր, իսկ արվեստի և սպորտի ոլորտի մասնագիտություններով՝ 4 օր, մյուս օրերին տեսական ուսուցումը կազմակերպվում է հեռավար ձևով:

գ. գործնական պարապմունքները անցկացվում են Հաստատությունում կամ համապատասխան կազմակերպությունում:

դ. պահպանելով սանիտարահիգենիկ և հակահամաճարակային կանոնները` Հաստատության կողմից կարող է սահմանվել հաճախումների այլ գրաֆիկ` ելնելով ուսուցանվող մասնագիտության առանձնահատկություններից:  

 •  Առկա ուսուցման դեպքում յուրաքանչյուր առարկայի (մոդուլի) դասավանդման համար սահմանվում է 45 րոպե տևողություն` 5 րոպե դասամիջոցներով։ Ելնելով ըստ մասնագիտության առանձնահատկություններից, կարող է սահմանել խմբերի և ենթախմբերի համար այլ դասավանդման տևողություն, բայց ոչ պակաս, քան 30 րոպեն:
 • Հաստատությունում հեռակա ուսուցմամբ ուսանողների հաճախելու դեպքում նույնպես պահպանվում են սյուն ուղեցույցով սահմանված ցուցումները և կանոնները:
 • Առարկայի ծրագրերը մշակվում են Հաստատությունների կողմից՝ հիմք ընդունելով տվյալ մասնագիտության համար ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատված պետական կրթական չափորոշիչները և առարկայական ծրագրերը:
 • Դասաբաշխումը և դասացուցակը կազմվում է Հաստատության կողմից` հիմք ընդունելով նաև սույն ցուցումները:
 • Հաստատությունում պահպանում են բնականոն աշխատանքային ռեժիմ, եթե պահպանվում են առնվազն 1 մետր սոցիալական հեռավորությունը և սույն ուղեցույցով սահմանված ու հակահամաճարակային կանոնները:
 • Սույն ուղեցույցի 6-րդ կետի 8-րդ ենթակետի բնականոն աշխատանքային ռեժիմի պահանջները չբավարարելու դեպքում, ինչպես նաև Հաստատությունում գտնվելու ժամանակահատվածում հնարավորինս կուտակումները սահմանափակելու նպատակով կարող է սահմանվել.

ա. 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմ,

բ.  Երկհերթ ռեժիմ:

10) Ոչ պետական Հաստատությունների պարագայում կարող է գործել այլ աշխատանքային ռեժիմ՝ հակահամաճարակային կանոնների խստագույն պահպանմամբ։

11) Լսարանում ուսանողների առավելագույն թույլատրելի խմբի թիվը 25-ն է, իսկ լաբորատորիայում` 13-ը։ Հաստատության կողմից, ելնելով ըստ մասնագիտության առանձնահատկություններից, կարող է սահմանել խմբերի և ենթախմբերի այլ թվաքանակ: Սակայն ցանկացած թվաքանակի դեպքում Հաստատությունը պարտավոր է ապահովել սովորողների միջև առնվազն 1 մետր սոցիալական հեռավորություն։

12) Լսարաններում սովորողների նստեցումը կատարվում է հնարավորինս մեկական՝ խաչաձև, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ սեղանի հակադիր ծայրերին` առնվազն 1 մետր սոցիալական հեռավորությամբ։

13) Ոչ պետական կրթական Հաստատությունները կարող են կիրառել խմբերի կոմպլեկտավորման և կահավորման այլ սցենարներ՝ պահպանելով հակահամաճարակային ընդհանուր կանոնները:

 • Սովորողի համար կանոններ
 • ՈՒսանողը չի հաճախում Հաստատություն, եթե առկա է վերջինիս դիմումը (անչափահաս լինելու դեպքում՝ ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի դիմումը) և համապատախան փաստաթուղթը առ այն, որ՝

ա. ուսանողն ունի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ռիսկի խմբի հիվանդություններից որևէ մեկը՝ համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված ցանկի

բ. տանն առկա է կամ հայտնաբերվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանիշներով կասկածելի կամ հաստատված հիվանդ

 • Այն ուսանողների համար, որոնց 1-ին ենթակետով սահմանված դեպքերում ցուցված չէ հաստատություն հաճախելը, ուսուցումը կազմակերպվում է հեռավար  եղանակով:
 • Ուսանողը Հաստատություն է գալիս մեկանգամյա կամ բազմակի օգտագործման դիմակով:  Հաստատություն առանց դիմակի մուտք չեն գործում: Դիմակ չունեցող ուսանողին Հաստատության մուտքի մոտ տրամադրում է մեկանգամյա օգտագործման դիմակ:
 • Հաստատությունում ուսանողները պարտադիր կրում են դիմակներ:
 • Հաստատությունում ուսումնական ողջ գործընթացը կազմակերպվում է այն սկզբունքով, որ հնարավորինս քիչ լինեն շփումները։ Խմբերի համար կարող են սահմանվել դասերի մեկնարկի տարբեր ժամեր` դասամիջոցներին մյուս խմբերի ուսանողների հետ շփումից խուսափելու համար:
 • Խմբային աշխատանքներ չեն կազմակերպվումն այն բոլոր դեպքերում, երբ հնարավոր չէ պահպանել առնվազն 1 մետր սոցիալական հեռավորություն:
 • Ուսանողների գնահատումը և հաճախումների (այդ թվում՝ առցանց ներկա գտնվելու) վերաբերյալ տեղեկատվության գրանցումը կատարվում է դասամատյաններում:
 • Հաստատություն ուսանողների մուտքն անհրաժեշտ է ապահովել այնպես, որ մուտքերի մոտ և միջանցքներում բացառվեն կուտակումները, և ապահովվի առնվազն 1 մետր սոցիալական հեռավորություն: Այդ նպատակով հասանելի պետք է լինեն Հաստատություն բոլոր մուտքերը, ինչպես նաև՝ Հաստատության բակում կամ օգտագործելի հարող տարածքում իրականացվի գծանշում՝ ըստ խմբերի։ Եթե Հաստատությունն ունի մեկ մուտք, պետք է սահմանվի Հաստատություն հաճախելու առանձնահատուկ գրաֆիկ։
 • Հաստատություն մտնելիս կազմակերպվում է սովորողների ջերմաչափում և ձեռքերի ախտահանում:
 • Մեծ թվով սովորողների դեպքում, եթե մուտքի մոտ ջերմաչափումը կարող է առաջացնել կուտակումներ, ջերմաչափումը կարող է իրականացվել լսարաններում՝ մինչև դասերի սկիզբը։
 • 37 և ավելի բարձր ջերմաստիճան ունեցող սովորողները մեկուսացվում են, և այդ մասին տեղյակ է պահվում ծնողին կամ օրինական ներկայացուցչին և տարածքը սպասարկող կամ կցագրված բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությանը։
 • Հաստատության մուտքերի մոտ առանձնացվում է սենյակ կամ տարածք ախտանիշներ ունեցող ուսանողի մեկուսացումն ապահովելու համար մինչև ծնողի կամ բժշկի ժամանումը: Այդ տարածքները արգելվում է օգտագործել այլ նպատակների և տարանցիկ տեղաշարժի համար:
 • Հաստատությունը վարում է սովորողների ջերմաչափման մատյան՝ համաձայն Ձև 1-ի:
 • Սույն ուղեցույցի Ձև 1-ով ամրագրված մատյանում գրանցվում են միայն 37 և ավելի ջերմաստիճան ունեցող սովորողների տվյալները։
 • Առանձնացված սենյակներում կամ տարածքներում ապահովվում են առաջնային բուժօգնության դեղարկղիկը, դիմակներ, ձեռնոցներ: Հարբուխով, ջերմությամբ, վատ ինքնազգացողությամբ կամ շնչառական վարակներին բնորոշ ախտանշաններով ուսանողներին, անձնակազմի ներկայացուցիչներին անհրաժեշտ է մեկուսացնել լավ օդափոխվող տարածքներում` բացառելով շփումը այլ անձանց հետ:
 • Դասագրքերի, ուսումնական նյութերի, ձեռնարկների, գրականության և այլն (այսուհետ` դասագրքեր) բաշխումը և հետագա տրամադրումը Հաստատությունում կազմակերպվում է ս.թ. սեպտեմբերի 14-ից` պահպանելով առնվազն 1.5 մետր սոցիալական հեռավորությունը ու հակահամաճարակային կանոնները:
 •  Հաստատության տնօրինության կողմից սահմանվում է ըստ խմբերի դասագրքեր ստանալու ժամանակացույցը և ապահովվում պատշաճ իրազեկում:
 •  Դասագրքերն ուսանողներին հանձնում և հաշվառումը կատարում է գրադարանավարը՝ համաձայն Հաստատության կողմից ընդունված կարգի:
 • Հաստատությունում բուֆետների և ճաշարանների աշխատանքն արգելվում է՝ բացառությամբ այն ուսումնական Հաստատությունների, որոնցում առկա են գիշերակացով ուսանողներ, այդ դեպքում Հաստատությունը կազմակերպում է վերջիններիս սնունդը՝ պահպանելով հանրային սննդի համար սահմանված սանիտարահամաճարակային կանոնները:
 • Հաստատությունում սննդի կազմակերպման անհրաժեշտության դեպքում դրանք կազմակերպվում են լսարանում չոր սննդի տարբերակով։
 • Ոչ պետական ուսումնական Հաստատությունների դեպքում կարող է գործել սննդի կազմակերպման այլ ռեժիմ՝ խստորեն պահպանելով սննդի կազմակերպման և ախտահանման մասով հակահամաճարակային կանոնները։
 • Հաստատության տրանսպորտային միջոցը (առկայության դեպքում) ախտահանվում է յուրաքանչյուր օր սովորողներին Հաստատություն տեղափոխելուց առաջ և հետո։
 • Տրանսպորտային միջոցում չեն կարող գտնվել նստատեղերի քանակից ավել սովորողներ։
 • Տրանսպորտային միջոցում գտնվող անձինք պարտադիր կրում են դիմակ։
 • Տրանսպորտային միջոցն ապահովվում է մուտքի մոտ ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչ միջոցով։
 • Նստեցումից առաջ սովորողները պարտադիր ախտահանում են ձեռքերը։
 • Նախքան նստեցումը սովորողները հեռավար ջերմաչափվում են ուղեկցող անձի կողմից, և արդյունքները նշվում են գրանցամատյանում՝ համաձայն Ձև 1-ի։
 • Ինքամեկուսացում
 • Ուսանողների շրջանում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) հաստատման դեպքում դադարեցվում է տվյալ խմբի ուսանողների և տվյալ խմբի մանկավարժների հաճախումը 14-օրյա ժամկետով, որի մասին տեղյակ է պահվում Առողջապահության նախարարություն (թեժ գծի հեռախոսահամար՝ 8003):
 • Հաստատության աշխատակազմի և ուսանողների ընդհանուր թվի 10 տոկոս և ավելիի՝ կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) վարակման դեպքում ժամանակավորապես դադարեցվում է հաստատության գործունեությունն առկա ուսուցմամբ: Մնացած բոլոր դեպքերում ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում՝ ելնելով համաճարակաբանական ցուցումից:
 • Մի քանի խմբերում դասավանդող մանկավարժի վարակման դեպքում, հաշվի առնելով տարբեր խմբերում նրա դասավանդման առավելագույն ժամաքանակը, կարող է 14օրյա ժամկետով դադարեցվել տվյալ ուսանողի և անձնակազմից այդ մանկավարժի հետ անմիջական շփում ունեցած(ներ)ի հաճախումը հաստատություն:

9. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ

 1. Գործող անվտանգության կանոնների վերաբերյալ հաստատության տարածքում տեսանելի վայրերում և բոլոր միջանցքներում տեղադրվում կամ փակցվում են պաստառներ և հուշաթերթեր՝ հիմք ընդունելով Ձև 4։
 2. Անհրաժեշտության դեպքում հաստատությունը կապ է հաստատում՝

ա. ոլորտի կարգավորումների պարզաբանման հետ կապված՝ ԿԳՄՍ նախարարության թեժ գծի հետ՝ (010) 599 – 600 հեռախոսահամարով,

բ. անձնակազմի մոտ կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19)  ախտանշանների կասկածի դեպքում՝ Առողջապահության նախարարության թեժ գծին՝ 8003 համարով,

գ. առաջարկությունների և բողոքների հետ կապված՝ Պարետատան թեժ գծին՝ 8141 համարով (մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 11-ը) կամ ԿԳՄՍ նախարարության թեժ գծի հետ՝ (010) 599-600 հեռախոսահամարով։

ՁԵՎ 1.

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

Սովորողների ջերմաչափման և առողջական վիճակի վերաբերյալ զննման արդյունքների գրանցման

«Օր, ամիս, ամսաթիվ»

ՀՀ Ուսանողի Ա.Ա.Հ. Ուսանողի մասնագիտական խումբը և կուրսը Ջերմաչափման ժամ Ջերմաչափման արդյունք Զննում Զննման արդյունք (հազ, դժվարացած շնչառություն, այլ՝ նշել) Իրականացված միջոցառում
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ՁԵՎ 2.

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

Հաստատության անձնակազմի ջերմաչափման և առողջական վիճակի վերաբերյալ զննման արդյունքների գրանցման

«Օր, ամիս, ամսաթիվ»

ՀՀ Աշխատակցի Ա.Ա.Հ. Աշխատակցի պաշտոն Ջերմաչափման ժամ Ջերմաչափման արդյունք Զննում Զննման արդյունք (հազ, դժվարացած շնչառություն, այլ՝ նշել) Իրականացված միջոցառում
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ՁԵՎ 3.

ՄԱՏՅԱՆ

Ախտահանման գործընթացի վերաբերյալ գրանցումների

Հ. Ամսաթիվ Ախտահանվել է (նշել ախտահանված տարածքը,  մակերեսը) Ախտահանիչ միջոցի անվանումը, աշխատանքային լուծույթի  տոկոսը Ախտահանման ժամը Խոնավ մաքրման ժամը Ախտահանիչի  աշխատանքային լուծույթի պահաժամը Ախտահանողի ստորագրությունը
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


ՁԵՎ 4.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ (COVID-19) ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

1. Ի՞նչ է վիրուսը:

Նոր կորոնավիրուսը դասվում է կորոնավիրուսների ընտանիքին, որն ունի կենդանական ծագում և այժմ փոխանցվում է մարդուց մարդ: Այն առաջացնում է շնչառական հիվանդություն արդեն վարակված հիվանդի հազալու կամ փռշտալու հետևանքով առաջացած կաթիլի հետ շփման արդյունքում:

2. Որո՞նք են ախտանշանները:

Ախտանշանները ներառում են (բայց չեն սահմանափակվում)՝ բարձր ջերմություն, հազ, կոկորդի ցավ, թուլություն և դժվարացած շնչառություն: Վարակված անձանց մի մասը կարող է չունենալ որևէ ախտանշան, մի մասի մոտ հիվանդությունը կարող է ընթանալ շատ մեղմ, և նրանք կարող են հեշտությամբ ապաքինվել: Մյուս մասի մոտ կարող է ընթանալ շատ ծանր և կայծակնային:

3.Ինչպե՞ս է տարածվում վիրուսը:

Վիրուսը տարածվում է մարդուց մարդ՝

1) կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հիվանդի հետ սերտ շփման արդյունքում:

2) կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված հիվանդի հազալու կամ փռշտալու հետևանքով առաջացած կաթիլի հետ շփման ուղիով, կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հիվանդի հազալու կամ փռշտալու հետևանքով առաջացած կաթիլներով աղտոտված մակերեսներին կամ առարկաներին (օրինակ՝ դռան բռնակներ կամ սեղաններ) դիպչելու, այնուհետև՝ բերանին կամ դեմքին դիպչելու հետևանքով:

4. Որքա՞ն ժամանակ անձը կարող է լինել վարակիչ այլոց համար

Առողջապահության նախարարությունը ներկայումս առաջարկում է 14 օրյա ինքնամեկուսացում՝ արտերկրից ժամանածների և կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված դեպքի հետ սերտ շփում ունեցած անձանց համար:

5.Ովքե՞ր են գտնվում հիվանդության ծանր զարգացման բարձր ռիսկային խմբում

Հիվանդության ծանր զարգացման ռիսկի խմբում են գտնվում՝

1) 65 և բարձր տարիքի անձինք,

2) ընկճված իմունային համակարգ ունեցող անձինք,

3) հետևյալ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձինք՝ շնչառական հիվանդություններ՝ ասթմա, թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն (CՕPD), էմֆիզեմա կամ բրոնխիտ,  քրոնիկ սրտային անբավարարություն,  քրոնիկ երիկամային հիվանդություններ, լյարդի քրոնիկ հիվանդություններ՝ քրոնիկ հեպատիտներ, քրոնիկ լյարդային անբավարարություն,  նյարդային համակարգի քրոնիկ հիվանդություններ՝ Պարկինսոնի հիվանդություն, ցրված սկլերոզ (MS), ուղեղային կաթված տարած, համակարգային աուտոիմուն հիվանդություններ,

4) շաքարային դիաբետ ունեցող անձինք:

6.Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ վարակվելուց խուսափելու համար անհրաժեշտ է՝

1) խուսափել այլ անձանց հետ սերտ շփումներից՝ ձեռքով բարևելուց, համբուրելուց, գրկախառնվելուց,

2) փռշտալիս կամ հազալիս փակել բերանն ու քիթն անձեռոցիկով կամ արմնկային ծալքի հատվածով (ոչ դաստակով),

3) օգտագործած անձեռոցիկն անմիջապես նետել կափարիչի ոտնակային հարմարանքով աղբարկղ ,

4) հաճախակի լվալ ձեռքերն օճառով և ջրով՝ առնվազն 20 վայրկյան, անհնարինության դեպքում ձեռքերը մշակել առնվազն 70% ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչներով,

5) կրել դիմակ, նաև արտահագուստ (սանիտարական հագուստ),

6) դիմակը հագնելուց առաջ ձեռքերը մշակել առնվազն 70% ալկոհոլի հիմքով ախտահանիչ/հականեխիչ միջոցով կամ լվանալ օճառով: Դիմակն այնպես հագնել, որպեսզի այն փակի քիթը և բերանը՝ առանց դեմքի և դիմակի միջև ճեղքերի: Չհպվել դիմակին օգտագործման ժամանակ, հպվելու դեպքում ձեռքերը մշակել սպիրտ պարունակող միջոցով և լվանալ օճառով: Չկրել խոնավացած դիմակ և կրկնակի չօգտագործել մեկանգամյա օգտագործման դիմակները:  Դիմակը հանելիս բռնել կապիչներից (չհպվելով դիմակի առաջային մասին) և անմիջապես նետել թափոնների համար նախատեսված կափարիչի ոտնակային հարմարանքով  աղբարկղի մեջ, մշակել ձեռքերը սպիրտ պարունակող միջոցով կամ լվանալ օճառով:

7)  խուսափել աչքերին, քթին, բերանին դիպչելուց,

8) խուսափել շնչառական վարակի ախտանիշ ունեցող անձանց հետ սերտ շփումից, իսկ անխուսափելի շփման դեպքում օգտագործել դիմակ և պահպանել առնվազն 1 մետր սոցիալական հեռավորություն,

9) յուրաքանչյուր աշխատակցի համար դիտարկել օգտագործման տարածքն ախտահանելու համար անհատական պատասխանատվություն սահմանելու անհրաժեշտությունը։

7. Աշխատողի մոտ կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանշանների առկայության դեպքում անհրաժեշտ է՝

1) աշխատողի մոտ թեթև հազի, ջերմության բարձրացման կամ ինքնազգացողության վատթարացման դեպքում ապահովել վերջինիս անհապաղ մեկուսացումը և բժշկական օգնության դիմելը,

2) անհապաղ քայլեր ձեռնարկվել իր հետ շփում ունեցած անձանց շրջանակը պարզելու, նշված անձանց մեկուսացնելու և այդ մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության թեժ գիծ տեղեկացնելու ուղղությամբ՝ զանգահարելով 8003 հեռախոսահամարով,

3) ապահովել անմիջական աշխատանքային և ցանկացած այլ՝ նրան հասանելի տարածքի կամ շփման մակերեսի անհապաղ ախտահանումը:

Շնորհավորում ենք նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ և տեղեկացնում, որ  համավարակային իրավիճակի պատճառով Քոլեջում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցմամբ մեկնարկում է

 • 1-ին կուրսի ուսանողների համար  2020 թվականի սեպտեմբերի 14-ից,
 •  բարձր կուրսերի ուսանողների համար`  սեպտեմբերի 15-ից:

    Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) վարակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով առաջին կիսամյակում Քոլեջ պետք է  հաճախել  դիմակներով և պահպանել անվտանգության բոլոր այն կանոնները, ցուցումները, որոնք նշված են նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման  ուղեցույցում/Ուղեցույցին կարող եք ծանոթանալ Քոլեջի վեբ-կայքում/:

     Երկրորդ կիսամյակի համար կտրամադրվեն լրացուցիչ ցուցումներ:

Պարապմունքները Քոլեջում իրականացվելու են համակցված-խառը եղանակով՝ առկա և հեռավար ձևերով:  Առողջ և անվտանգ կրթական ու  աշխատանքային  միջավայրի պահպանումը մեծապես կախված է նաև Ձեզնից, սիրելի ուսանողներ:Տեղեկացնում ենք նաև, որ

ա. առաջին կուրսի ուսանողները հաճախում են Հաստատություն առաջին շաբաթն ամբողջությամբ:

բ. առաջին կուրսի ուսանողները երկրորդ շաբաթից, իսկ բարձր կուրսի ուսանողները առաջին շաբաթից հաճախում են ուսումնական Հաստատություն շաբաթական 3 օր, իսկ  մյուս օրերին տեսական ուսուցումը կազմակերպվում է հեռավար ձևով:

գ. գործնական պարապմունքները անցկացվում են Հաստատությունում կամ համապատասխան կազմակերպությունում:

դ. պահպանելով սանիտարահիգենիկ և հակահամաճարակային կանոնները` Հաստատության կողմից կարող է սահմանվել հաճախումների այլ գրաֆիկ` ելնելով անհրաժեշտությունից: Փոփոխությունների մասին նախօրոք կտեղեկացնենք  

/Առավել մանրամասնորեն գրաֆիկին կարող եք ծանոթանալ Քոլեջի վեբ-կայքում/:

      Առկա ուսուցման դեպքում յուրաքանչյուր առարկայի (մոդուլի) դասավանդման համար սահմանվում է 45 րոպե տևողություն` 5 րոպե դասամիջոցներով։ Ելնելով մասնագիտության առանձնահատկություններից, կարող է սահմանել խմբերի և ենթախմբերի համար այլ դասավանդման տևողություն, բայց ոչ պակաս, քան 30 րոպեն:

 Բոլոր ուսանողները և աշխատակիցները ջերմաչափվելու են մուտքի մոտ կամ կուտակումների պարագայում, անհրաժեշտաբար՝ լսարաններում: Լսարանները տեղակայված են առաջին և երկրորդ հարկերում, նշված են կուրսերի անունները, մուտքի մոտ կախված են ցուցակները:  Մանրամասնությունների մասին կտեղեկանաք Քոլեջի վեբ-կայքից:

Ուսանողները  Քոլեջ պետք է ներկայանան ոչ ուշ, քան ժամը 9.00-ին:  Ժամը 9.00-ից մինչև  9.30 կկատարվեն ջերմաչափումներ և գրանցումներ գրանցամատյաններում: 37 և ավելի բարձր ջերմաստիճանով անձանց մուտքը Քոլեջ չի թույլատրվում:

Պարապմունքները կսկսվեն  ժամը  9.30-ին:

 Առկա և հեռավար դասերը կիրականացվեն 2020-21ուս. տարվա դասացուցակներին համապատասխան:

2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի համար ուսուցման ժամանակացույցը սեպտեմբեր ամսվա համար

© HEKS/EPER, 2019 / © SDA NGO, 2019
 • Կայքը մշակվել է «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում

  Ծրագիրը իրականացվում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի և
  Կիրառական գիտությունների Բեռնի համալսարանի գյուղատնտեսության, անտառային
  և պարենային գիտությունների դպրոցի (HAFL) կողմից` Շվեյցարիայի եկեղեցու օգնություն
  (HEKS/EPER) կազմակերպության աջակցությամբ: